Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.13

Глава 6
Гора Rusky (Руська, Русская) – символ украинской веры?! «Российская гора» на границе Великой России» – пора к психиатрам!

Как пишут авторы в тех же статьях, украинофилы весьма опрометчиво выбрали Говерлу символом украинской веры, сде­лав вершину образом соборности земель, входящих в состав современного государства Украина, что наблюдалось в период 1990 -2008 гг. Поэтому когда в ходе исследования выяснилось, что Говерла ранее называлась Rusky (Русская) и что этот понят­ный и логически объяснимый топоним является по сути исто­рическим памятником Карпатской Руси для русинского народа в этой части света, то в среде украинских политиков возникло резкое оцепенение. Свидетельство этому – отсутствие каких-ли­бо весомых контраргументов с их стороны, способных поста­вить под сомнение это обстоятельство. Или с уходом В.Ющенко просто пропал интерес к этому вопросу?

Авторы публикаций, вышедших в период 2011-2013 гг., вполне закономерно обращают внимание на то, что наверняка найдутся желающие поспорить, поставить под сомнение ре­зультат этого небольшого исследования, особенно из числа тех, кто живёт за пределами этой горной гряды. Пусть спорят, пусть доказывают обратное или что-то иное. Это уже ничего не изме­нит. Всё что требовалось доказать, уже доказано. Что самое важ­ное, по их мнению, споры могут возникнуть именно из-за горы Rusky (Русская). Из-за украинской они не возникнут в принци­пе, т.к. ни одной горы с корнем «икг» в Карпатах вообще нет! Ни спорных, ни бесспорных!

Самой серьёзной попыткой вернуть Говерле национальное целомудрие стала публикация рядом украинских ресурсов ста­тьи Сергея Горицвета (Сергій Горицвіт) под названием «Украї­нофоби оголосили Говерлу «Російською горою» на межі Великої Росії» [102]. Цитируем: Зазіхання Росії на Україну і після розвалу комуністичної імперії, коли наша держава стала незалежною, не припиняються ні на день. Тут тобі й територіальні пре­тензії, і приписування Московії історії древньої Руси-України, і повчання, яких героїв нам слід шанувати, а яких соромитися, і бажання втягнути нашу країну у свій Митний союз, в русскій мір чи Азіопу… А останнім часом кремлівські історики та їхні підспівувачі – наші доморощені українофоби заходилися дово­дити, що найвища гірська вершина України Говерла, що стала символом нашої державності, споконвіку була «Російською го­рою» і знаменувала західну межу Великої Росії, що буцімто про­стяглася від Сахаліну до Карпат. На таку зухвалість досі ніяк не відреагували ні державні органи, ні політичні та громадські організації. Виняток становлять лише патріотично налаш­товані блогери, які у соціальних мережах не лише обурюються таким зазіханням на нашу святиню, а й аргументовано дово­дять абсурдність російських інсинуацій.

Та висловлювання на захист українськості Говерли так роз­порошені у світовій павутині, що їх важко і знайти. Натомість, варто лише зробити запит в Інтернеті «Говерла Русская гора», як умить безліч сторінок буде заповнено не лише відеофільмами та роликами з демонстрацією старовинних мап, а й довжелез­ними статтями українофобів усіх мастей. Саме атласи вони вважають своїм головним аргументом. А прочитують їх так, як це їм вигідно. Ось цитата: «В 1906 році американська компа­нія з випуску географічних карт і атласів Rand McNall видала Атлас світу з детальною картою Австро-Угорської імперії. Так ось, на цій карті в тому місці, де повинна знаходитися Говерла, позначена гора під назвою Rusky Mt, тобто «гора Русская». Ще раніше в 1882 році в Единбурзі видавництвом Blackie & Sons був випущений географічний атлас, де була і карта Галичини. На ній також позначена гора під назвою «Rusky». А тепер (увага!) най­цікавіше: «Якщо ми скористаємося сучасною технологією, щоб зрозуміти, що мали на увазі американці 100 років тому, напи­савши на карті Rusky mountain (Rusky Mt. скорочення на карті), то отримаємо такий результат – перекладач Google приємним жіночим голосом з акцентом скаже – «Русская гора» (з двома «с»)». Отакої!

Усе це коментують українські блогери. Ось кілька їхніх ви­словлювань: «Назва гори не «русская», а «Руська гора». Цілком природна назва для гори на кордоні Київської Русі на терито­рії, населеної русичами. І це всім зрозуміло. Можливо, окрім кіль­кох нащадків золотоординців – ворогів України-Руси». «Москва, заснована в 1287 році монгольським баскаком Тимуром, не має ніякогісінького відношення до Русі». «Московія ніколи не нази­валася Руссю, лише у 18 столітті Петро І наказав називати Московію Росією». Усе сказане для нас азбучні істини. Саме тому більшість українців, почитавши плутане й наскрізь брехливе просторікування україноненависників про колишню назву Го­верли, вирішили не вв’язуватися з ними у полеміку. Мовляв, пес бреше, дощ чеше, а вітер далі несе».

Авторы написали С. Горецвету ответ, в котором отметили, что название статьи «Украинофобы объявили Говерлу «Россий­ской горой» на границе Великой России» действительно, мягко говоря, удивляет. Исходя из логики получается, что им следует признать европейских и американских картографов XIX века, которые в то время и слыхом не слыхивали об «украинцах» по причине их физического отсутствия. В нашем понимании это не совсем верно.

При этом Горицвет явно передёргивает информацию, назы­вая Русскую гору Российской. То, что сей патриотически настро­енный муж увидел угрозу государственной целостности Украи­ны, подводит к сомнению о его психическом здравии или же о том, читал ли вообще этот критик то, что критикует? Вот он пи­шет: «…в последнее время кремлевские историки и их подпевалы – наши доморощенные украинофобы, принялись доказывать, что самая высокая горная вершина Украины Говерла, ставшая символом нашей государственности, изначально была «Россий­ской горой» и знаменовала западную границу Великой России, будто протянулась от Сахалина до Карпат…»

Согласитесь, есть разница между понятиями Великая Рос­сия или, как было написано в оригинале, Святая Русь. Тут мы ви­дим явные подтасовки. Поэтому Горицвет, проявляя завидную бдительность, граничащую с паранойей, зря возмущается из-за того, что «на такую дерзость до сих пор никак не отреагировали ни государственные органы, ни политические и общественные организации». Там, видимо, всё же внимательно прочитали не­большое исследование по горе Русская.

Авторы написали, что им трудно удержаться от смеха, чи­тая горицветовские доказательства свидомой непорочности географической святыни. Уж лучше ему было бы вообще воз­держаться, чем выносить их на всеобщее обозрение. Что вооб­ще можно противопоставить географическим картам, которые являются точными документами в графической форме, а карты прошлых лет еще и историческими источниками? Может быть, свидетельства украинских блогеров, на которых ссылается Го­рицвет? Вот одно из их высказываний: «Название горы не «Рус­ская», а «Руськая гора». Вполне естественное название для горы на границе Киевской Руси на территории,, населённой русичами (русинами). И это всем понятно. Возможно, кроме нескольких потомков золотоордынцев – врагов Украины – Руси». «Москва, основанная в 1287году монгольским баскаком Тимуром, не имеет никакого отношения к Руси». «Московия никогда не называлась Русью, лишь в 18 веке Петр I приказал называть Московию Рос­сией».

По мнению авторов статей это не что иное, как дежурный на­бор путаных штампов национально озабоченных граждан и не более. Видимо, для придания дополнительного веса своему пра­ведному гневу (мол, на каком таком основании до Говерлы гора носила имя Русская? Горицвет углядел зловещую руку Москвы и в выпуске видеоролика, посвящённого этой теме: «Об этом на полном серьезе говорится также в документальной ленте, сня­той на харьковской видеостудии политического клуба «Альтер­натива» при содействии сайта «Руська Правда», офис которой, как и следовало ожидать, находится в Москве. Поэтому очеред­ная попытка пересмотреть историю и географию Украины и на этот раз продиктована из Москвы».

Оппоненты (украинские историки, журналисты, все, кто встал на защиту названия горы Говерла), как усматривается из материалов публикаций и комментариев, практически без боя её сдали. Они начали рассуждать о том, что название Русская имеет своё происхождение от русинов, издревле проживавших в этих краях. При этом ими почему-то навязывается мысль, что однокоренные слова «русин» и «русский» – это совершенно раз­ные, исторически не связанные между собой понятия. Но это уже другая тема, к которой авторы обещают когда-нибудь вер­нуться, хотя несостоятельность этих русофобствующих «доказа­тельств» совершенно очевидна.

А один из блогеров вообще выдал сногсшибательный перл. Цитируем: «Для себя я этот вопрос закрыл, – просто интересно стало, – пошёл и посмотрел карту Чехословакии 1843 года изда­ния, знаю, где она висит. – Hoverla».

На что авторы особо «одаренному» блогеру, который «зна­ет», где карта висит, ответили: «А чехословацкой картой 1843 года вы меня действительно заинтриговали, если учесть, что такая страна появилась в 1918 году». Без комментариев!

Авторы завершают свою публикацию вопросом: какие вооб­ще могут быть претензии к тому, что никто никогда в Карпатах не называл горы «украинскими»? Русские топонимы встречают­ся там практически повсеместно, и это тоже факт. Карты сами по себе являются официальным документом, но для русофобов это не факт?

Не согласившись с авторами по поводу того, что по этой теме больше сказать нечего, провели своё небольшое расследование, во время которого нашли новые доказательства, подтверждаю­щие исконное название горы Rusky (Русская), где сейчас на карте значится румынская Говерла. То, что установили, бесспорно. Но после прочитанного возник вопрос: почему галичане так уперто отказываются от своей истории? Или она не их, или они уже не славные потомки короля Королевства Русского (Руського) Да­нила Галицкого?! Об этом несколько шире в следующей главе.

Начало читайте:

“Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.01

Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.02

Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.03

Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.04

Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.05

Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.06

Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.07

Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.08

Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.09

Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.10

Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.11

Отрывки из книги Михаила Темнова “Украина в знаках, предсказаниях и реалиях”, ч.12

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *